عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5883
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1344/2/14
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت دارائي]
  • یادداشت:فرارداد ضميمه فوق شامل 9 ماده است.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/10/27
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1343/10/30

لايحه قانوني اجازه مبادله قرارداد الحاقي به قرارداد فروش نفت و گاز مصوب هفتم آبان ماه 1333


روابط زیرمجموعه