عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره شماره 28 هفته دادگستري 57 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1343/10/16

نظريه بدون شماره ـ 1343/10/6 اداره كل حقوقي قوه ‏قضائيه


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه