عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره شماره 29 هفته دادگستري صفحه 73 و 74 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1343/9/7

توقيف حقوق و دستمزد در مقام اجراي قرار تأمين خواسته


روابط زیرمجموعه