عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5889
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1344/2/23
  • تعداد مواد:11
  • دستگاه مجری:[وزارت كشاورزي]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/10/16
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/10/22

‌قانون تشكيل سپاه ترويج و آباداني


‌ماده 1 ـ به منظور بالا بردن سطح زندگي و تأمين رفاه روستاييان و آشنا [...ادامه]

‌ماده 2 ـ سپاه ترويج و آباداني مركب است از مشمولين ديپلمه و بالاتر كه اضافه بر نيازمنديهاي ارتش [...ادامه]

‌ماده 3 ـ افراد سپاه ترويج و آباداني طبق برنامه‌اي كه از طرف وزارت كشاورزي با [...ادامه]

‌ماده 4 ـ هزينه‌هاي مربوط به اجراي اين قانون از محل اعتبارات عمراني يا بودجه عمومي‌كشور [...ادامه]

‌ماده 5 ـ وزارت جنگ مجاز است مفاد قانون راجع به پذيرفتن فارغ‌التحصيلان ديپلمه داوطلب خدمت [...ادامه]

‌ماده 6 ـ به منظور ايجاد هماهنگي در امور مربوط به فعاليتهاي مأمورين سازمان‌هاي مختلفه مملكتي [...ادامه]

‌ماده 7 ـ به منظور تربيت مأمورين مخصوصي كه در دهات و بخشها در كارهاي مربوط [...ادامه]

‌ماده 8 ـ مفاد مواد 3 و 5 و 6 قانون سپاه بهداشت و همچنين آن [...ادامه]

‌ماده 9 ـ آيين‌نامه‌هاي لازم براي اجراء اين قانون از طرف وزارت كشاورزي و آباداني و [...ادامه]

‌ماده 10 ـ وزارت اقتصاد مكلف است براي توسعه و بهبود صنايع دستي روستايي در دهات [...ادامه]

‌ماده 11 ـ دولت مأمور اجراي اين قانون است.

[امضاء] ‌قانون بالا مشتمل بر يازده ماده و پنج تبصره كه در جلسه روز [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح