عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره شماره 27 هفته دادگستري صفحه 38 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1343/10/5

مرجع صدور قرار رد دادخواست اصلي در مورديكه اعسار از هزينه دادرسي رد ميشود


روابط زیرمجموعه