عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5872
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1344/1/31
مصوبه‌‌ وزير كشور ـ وزير دادگستري

طرح اصلاحي ماده 39 آئين‌نامه راهنمائي و رانندگي

ماده 39 آئين‌نامه راهنمائي و رانندگي مصوب سال 1318 به شرح زير اصلاح مي‌شود‌:
ماده 39ـ
اصلاحي رانندگان چنانچه نوشابه الکلي نوشيده باشند نبايد رانندگي کنند‌.
تبصره 1ـ در موارديکه مامورين راهنمائي و رانندگي نسبت به وجود حالت مستي در راننده‌اي ظنين شوند وسيله نقليه را متوقف ساخته و بلافاصله ميزان الکل خون را به وسيله دستگاه الکل سنج از راه تنفس (‌الکل تست‌) تعيين مي‌نمايند و هرگاه ميزان الکل خون راننده بيش از 80 سانتيگرم در ليتر باشد از ادامه رانندگي او تا اعاده ميزان الکل خون به‌کمتر از 80 سانتي گرم در ليتر جلوگيري مي‌نمايند‌.
در موارديکه راننده متهم به ارتکاب جرمي از درجه جنائي يا جنحه شده باشد بايد بلافاصله پس از دستگيري به پزشک معرفي شود تا پس از آزمايش هاي لازم اظهار نظر نمايد‌.
تبصره 2 ـ نسبت به رانندگان وسائل نقليه مذکور در تبصره يک در نقاطي‌که دستگاه الکل سنج از راه تنفس در اختيار مامورين راهنمائي و رانندگي نباشد و در مورد رانندگان وسائل نقليه مذکور در قسمت اخير تبصره مزبور در صورتيکه آزمايشگاه وجود نداشته باشد طبق مقررات عمومي آئين‌نامه رفتار خواهد شد‌.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه