عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:33
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي - کميسيون آب و برق در تاریخ 1343/9/25
مصوبه‌‌ مجلس سنا - کميسيون آب و برق در تاریخ 1343/9/3

‌اساسنامه شركت سهامي برق منطقه‌اي گيلان

‌در اجراي بند (‌و) از ماده 1 قانون تأسيس وزارت آب و برق شركتي به نام شركت سهامي برق منطقه‌اي گيلان مطابق مقررات اين اساسنامه تشكيل‌مي‌گردد طبق نقشه پيوست.


روابــــط صریـــــــــح