عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره سال 2 شماره 26 هفته دادگستري صفحه 23 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1343/10/8

نوع و ميزان تأمين براي توقيف عمليات اجرائي