عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5876
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1344/2/6
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت دارائي]
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/9/4

‌قانون استخدام چهار نفر اتباع يونان براي انحصار دخانيات در سال 40ـ41 و 1342