عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره شماره 38 هفته دادگستري صفحه 248 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1343/12/25

قطعيت نظر داديار تصرف عدواني از حيث رسيدگي بامر در دادسرا، ممنوع المداخله بودن دادستان در نظرات نهايي داديار تصرف عدواني