عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5598
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/2/19
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت پست و تلگراف و تلفن]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1342/12/24
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/1/25

قانون راجع به تغيير و تعويض شغل سيم‌بانان و پيكهاي پست