عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره شماره 8 هفته دادگستري صفحه 114 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1343/1/17

حق اجرا در مورد اجراي حكم شوراي عالي حل اختلاف كارگر و كارفرما