عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:209
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/12/16

‌تصميم متخذه داير به اجراي موقت آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي ملي تنظيمي به وسيله كميسيون منتخبه

‌فصل اول-‌رياست سني ـ سوگند ـ تعيين شعب ـ رسيدگي به اعتبارنامه‌ها

‌فصل دوم ـ ‌هيأت رئيسه دائمي

فصل سوم- ‌تشكيل شعب و انتخاب كميسيونها ـ گزارش شعب و كميسيونها

فصل چهارم ـ وظايف كميسيونها

فصل پنجم-‌ترتيب جلسات

فصل ششم ‌در باب انتظام مجلس و مؤاخذه از نمايندگان ـ همهمه و غوغا در [...ادامه]

فصل هفتم-لوايح و طرحهاي قانوني

فصل هشتم-‌موارد فوري

فصل نهم-‌در باب بعضي ترتيبات راجع به مذاكرات

فصل دهم-‌طريقه اخذ رأي

فصل يازدهم-‌تذكر ـ سؤال ـ استيضاح ـ ‌تذكر

فصل دوازدهم- ‌موجبات تعقيب نمايندگان

فصل سيزدهم- ‌تعطيل ـ غيبت ـ مرخصي ـ ايام تعطيل مجلس

فصل چهاردهم- ‌هيأتهايي كه از مجلس انتخاب مي‌شوند

فصل پانزدهم- ‌انتظام محوطه مجلس و اختيارات رييس

فصل شانزدهم- ‌ادارات مجلس و تمركز كليه امورمالي و اداري و قانونگذاري

فصل هفدهم- ‌استعفاي نماينده و جريان آن

فصل هيجدهم- ‌متفرقه

فصل نوزدهم- ‌تفسير قوانين ـ آيين‌نامه

[امضاء] مواد پنجگانه بالا به موجب تصميمات قانوني متخذه در تاريخ 28 ارديبهشت ماه [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح