عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5668
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/6/17
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت امور خارجه]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/3/18
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/3/28

قانون مربوط به قبول قطعنامه 4 اكتبر 1961 پنجمين اجلاسيه مجمع عمومي مؤسسه بين‌المللي نيروي اتمي