عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5611
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/3/4
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت جنگ]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1342/11/9
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/2/13

قانون راجع به پذيرفتن فارغ‌التحصيلان ديپلمه داوطلب خدمت در ارتش و سپاه دانش