عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5879
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1344/2/9
  • تعداد مواد:20
  • دستگاه مجری:[وزارت جنگ]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/10/24
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1343/11/24

قانون تشكيل دادگاه عالي انتظامي قضات ارتش


‌ماده 1 ـ رسيدگي به تخلفات و اعمال بر خلاف حيثيت و شئون قضايي و [...ادامه]

‌ماده 2 ـ دادگاه عالي انتظامي قضات ارتش از يك نفر رييس و دو نفر [...ادامه]

‌ماده 3 ـ دادسراي انتظامي قضات ارتش مركب است از يك نفر دادستان با حداقل [...ادامه]

‌ماده 4 ـ رييس و اعضاء دادگاه عالي انتظامي قضات ارتش و دادستان و دادياران [...ادامه]

‌‌ماده 5 ـ رييس و اعضاء اصلي و علي‌البدل دادگاه عالي انتظامي قضات ارتش و [...ادامه]

‌ماده 6 ـ رييس و اعضاء دادگاه عالي انتظامي قضات ارتش و دادستان و دادياران دادسراي [...ادامه]

‌ماده 7 ـ رييس و اعضاء دادگاه عالي انتظامي قضات ارتش نبايد با يكديگر قرابت [...ادامه]

‌ماده 8 ـ كسي كه سابقه محكوميت كيفري داشته باشد نمي‌تواند در سمت رييس يا [...ادامه]

‌ماده 9 ـ رييس يا عضو دادگاه عالي انتظامي قضات ارتش يا دادستان يا داديار دادسراي [...ادامه]

‌ماده 10 ـ وزارت جنگ براي انجام امور دفتري دادگاه عالي انتظامي قضات ارتش و [...ادامه]

‌ماده 11 ـ وظايف دادسراي انتظامي قضات ارتش به شرح ذيل است: 1 [...ادامه]

‌ماده 12 ـ دادسراي انتظامي قضات ارتش در موارد زير شروع به رسيدگي مي‌نمايد: [...ادامه]

‌ماده 13 ـ رونوشت ادعانامه از طرف دادستان انتظامي قضات ارتش به‌وسيله قسمت مربوط افسر [...ادامه]

‌ماده 14 ـ دادگاه عالي انتظامي قضات ارتش پس از وصول لايحه دفاعيه افسر مورد تعقيب [...ادامه]

‌ماده 15 ـ دادگاه عالي انتظامي قضات ارتش پس از رسيدگي‌هاي لازم در صورت احراز تخلف ـ متخلف را [...ادامه]

‌ماده 16 ـ احكام دادگاه عالي انتظامي قضات ارتش قطعي و غيرقابل اعتراض است و پس [...ادامه]

‌ماده 17 ـ در صورتي كه دادسرا يا دادگاه عالي انتظامي قضات ارتش ضمن رسيدگي [...ادامه]

‌ماده 18 ـ مرور زمان تعقيب تخلفات منظور در اين قانون دو سال و مرور زمان [...ادامه]

‌ماده 19 ـ دادستان و دادياران دادسراي انتظامي قضات ارتش مي‌توانند براي رسيدگي به تخلفات انتسابي [...ادامه]

‌ماده 20 ـ وزارت جنگ مأمور اجراي اين قانون است.

[امضاء] ‌قانون بالا مشتمل بر بيست ماده و پنج تبصره كه لايحه آن به [...ادامه]