عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5895
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1344/2/30
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت آموزش و پرورش]
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/12/2
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/9/20

قانون مربوط به تكميل ساختمانهاي فرهنگي و تعميرات مدارس

‌به استناد ماده واحده مصوب 20 آذر ماه 1342 ماده واحده ذيل تصويب مي‌شود: