عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5601
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/2/22
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت فرهنگ]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1342/12/24
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/1/25

قانون اجازه تحصيل در مدارس غيرشبانه روزي براي محصليني كه به موجب قانون مصوب خرداد ماه 1339 به خارج ‌عزيمت كرده‌اندروابــــط صریـــــــــح