عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره شماره 18 هفته دادگستري صفحه 276 و 277 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1343/6/1

دعاوي عليه نمايندگان سياسي خارجي مقيم در ايران


روابط زیرمجموعه