عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5871
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1344/1/30
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت دارائي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/12/27

قانون بودجه سال 1344 كل كشورروابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه