عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره شماره 20 هفته دادگستري صفحه 305 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1343/7/25

نظريّه بدون شماره ـ 1343/7/25 اداره كل حقوقي قوّه‏ قضائيه


روابط زیرمجموعه