عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5889
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1344/2/23
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت اطلاعات]
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/11/29
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/9/23

قانون اجازه استخدام 4 نفر گوينده زبان عربي و 3 نفر گوينده زبان اردو

‌به استناد ماده واحده مصوب 20 آذر ماه 1342 ماده واحده ذيل تصويب مي‌شود: