عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت كشاورزي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/2/20
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/8/18

قانون مربوط به اجازه پرداخت اجرت تعميرآلات هواپيماهاي سمپاش دفع آفات نباتي بدون رعايت تشريفات مناقصه ‌به كمپاني جوناس اركرافت نيويورك (jonas aircraft) «مصوب 1343/8/18»