عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5895
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1344/2/30
  • تعداد مواد:2
  • دستگاه مجری:[وزارت دارائي]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/12/12
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/12/13

قانون تأمين اعتبار براي پرداخت ترفيعات كارمندان و كمك به‌صندوق بازنشستگي