عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5837
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/12/11
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت امور خارجه]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/8/2
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/8/24

قانون اصلاح مواد 23 و 27 و 61 منشور سازمان ملل متحدروابط زیرمجموعه