عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5649
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/4/20
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت كشاورزي]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1342/12/21
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/2/24

قانون مربوط به تهيه چوب تونلي به وسيله سازمان جنگلباني ايران جهت تأمين مصارف فوري و ضروري معادن متعلق به‌دولت