عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5618
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/3/12
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/11/13
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/2/14

قانون راجع به واگذاري سه‌هزار متر زمين از طرف شهرداري سمنان به سازمان اطلاعات و امنيت كشور