عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5882
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1344/1/18
  • تعداد مواد:1
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/9/16
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/9/24

قانون اجازه اجراي لايحه استخدام كشوري پس از تصويب كميسيون خاص مشترك مجلسين