عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:1
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/8/16

‌تصميم متخذه راجع به بودجه اختصاصي 50 درصد اضافه درآمد ثبت در سال 1341

‌«مصوب 1343/8/16» (كميسيون بودجه)