عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5863
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1344/1/19
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت آموزش و پرورش]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/9/2
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/9/22

‌قانون مربوط به درآمد و هزينه شاگردان كلاسهاي اختصاصي بزرگسالان حرفه‌اي بانوان