عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5664
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/5/7
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت راه]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/2/6
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1343/3/4

قانون راجع به آيين‌نامه احداث خطوط صنعتي و تجاريروابــــط صریـــــــــح