عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5691
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/6/10
  • تعداد مواد:8
  • دستگاه مجری:[وزارت اقتصاد]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/3/10
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/3/20

قانون كمك به توسعه صدور بعضي از اقلام كالاهاي صادراتي