عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريه بدون شماره ـ 1343/3/27 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه:

چون بر طبق نامه سرپرستي ادارات تصفيه امور ورشكستگي حكم توقف شركت بازرگاني و ساختماني ... با مسؤوليت محدود در جريان تأمين اموال فسخ گرديده و طبق تبصره الحاقي مورخ 1321/9/30 به ماده يك تصويب‏نامه مورّخ 1319/2/14 درصورتي‏كه ورشكستگي به جهتي قبل از تقسيم وجوه حاصل از دارايي خاتمه پيدا كند هزينه ورشكستگي از طرف رييس تصفيه با در نظر گرفتن مقدار كاري كه اداره انجام داده تشخيص و باتصويب وزارت دادگستري برداشت مي‏شود و در مورد شركت مذكور با فسخ حكم ورشكستگي محرز شده است كه اصولاً وصف ورشكستگي از ابتداء بر آن صادق نبوده است و هزينه ورشكستگي يا حق صندوق «الف» در موقعي به اداره تصفيه امور ورشكستگي تعلق مي‏گرفت كه شركت مرقوم به‏موجب حكم قطعي واجد وصف ورشكستگي شناخته مي‏شد. منتهي قبل از تقسيم وجوه حاصل از دارايي ورشكستگي آن به جهتي از جهات خاتمه پيدا مي‏كرد و چون در مورد شركت نامبرده حكم ورشكستگي در جريان تأمين اموال فسخ شده بنابراين اداره تصفيه حق برداشت هزينه ورشكستگي يا حق صندوق الف را از دارايي شركت مزبور ندارد و در اين مورد بايد به شركت و در صورت امتناع به دادگاه مراجعه کند.