عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5836
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/12/10
  • تعداد مواد:17
  • دستگاه مجری:[وزارت جنگ]
مصوبه‌‌ مجلس سنا - کميسيون دارايي در تاریخ 1343/8/11
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي - كميسيون قوانين دارايي در تاریخ 1343/9/10

آيين‌نامه‌هاي خانه‌هاي سازماني ارتش


‌ماده 1 ـ خانه‌هاي سازماني به كليه ساختمانهايي اطلاق مي‌شود كه از محل اعتبارات جاري وزارت [...ادامه]

‌ماده 2 ـ كليه افسران و درجه‌داران و كارمندان غير نظامي و افزارمنداني كه در [...ادامه]

‌ماده 3 ـ خانه‌هاي سازماني مركز كه در حال حاضر وسيله افسران و درجه‌داران واحدها [...ادامه]

‌ماده 4 ـ ترتيب تقديم و نحوه واگذاري خانه‌هاي سازماني ارتش: ‌واگذاري منازل [...ادامه]

‌ماده 5 ـ طرز اداره خانه‌هاي سازماني. ‌الف ـ اداره مهندسي ارتش مأمور [...ادامه]

‌ماده 6 ـ وظائف اداره مهندسي ارتش (‌دايره بهره‌برداري). ‌الف ـ مراقبت در [...ادامه]

‌ماده 7 ـ اعضاء هيأت مديره. ‌الف ـ اعضاء هيأت‌هاي مديره داخلي هر [...ادامه]

‌ماده 8 ـ وظائف هيأت‌هاي مديره. هيأت مديره بايستي حداقل دو مرتبه در ماه تشكيل [...ادامه]

‌ماده 9 ـ وظائف پست مهندسي. ‌الف ـ تنظيم كارت تعرفه و قرارداد [...ادامه]

‌ماده 10 ـ مال‌الاجاره و عوايد حاصله از خانه‌هاي سازماني ارتش. ‌الف ـ مال‌الاجاره [...ادامه]

‌ماده 11 ـ مصرف از وجوه مال‌الاجاره و ساير عوائد حاصله. ‌رييس اداره [...ادامه]

‌ماده 12 ـ تعميرات: ‌الف ـ تعميرات اساسي خانه‌ها پس از تصويب هيأت [...ادامه]

‌ماده 13 ـ مصرف برق و آب: ‌الف ـ خانه‌هاي سازماني كه برق [...ادامه]

‌ماده 14 ـ تخليه: ‌در صورت انتقال و يا بازنشستگي و يا فوت [...ادامه]

‌ماده 15 ـ در موقع نقل و انتقال واحدها بايستي خانه‌هاي سازماني را برابر مقررات [...ادامه]

‌ماده 16 ـ تخليه خانه و دريافت اجاره ماهيانه خانه‌هاي سازماني كه به‌منزله جزئي از [...ادامه]

‌ماده 17 ـ اماكن مذكور جز و اموال ارتش محسوب و شامل مقررات مربوط به [...ادامه]

كارت تعرفه ساختماني خانه هاي سازماني ارتش محل ساختمان پادگان                                    نوع ساختمان                                   شماره پلاك ساختمان                            تعداد طبقات طول بنا                       عرض بنا                                          مساحت بنا بدون [...ادامه]

[امضاء] آيين‌نامه فوق مشتمل بر هفده ماده و چهار تبصره و سه ضميمه كه [...ادامه]