عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5866
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1344/1/23
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت جنگ]
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/9/24
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/9/4

قانون راجع به معافيت حق انحصار و عوارض شهرداري قند و شكر و چاي سازمان تعاوني مصرف كادر نيروهاي انتظامي