عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5689
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/6/8
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت راه]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/3/13
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/3/21

قانون مربوط به اخذ عوارض از مسافريني كه به وسيله راه‌آهن مشهد مسافرت مي‌كنند