عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5774
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/09/22
مصوبه‌‌ وزير كشور ـ وزير دادگستري

نظر به ماده 276 قانون كيفر عمومي آئين‌نامه شماره‌گذاري و تهيه كارت وسائط نقليه موتوري كشاورزي به شرح زير تصويب و به موقع اجرا گذارده مي‌شود

1ـ منظور از وسائل نقليه موتوري کشاورزي مذکور در اين آئين‌نامه کليه وسائط نقليه خودرو موتوري است که براي کارهاي کشاورزي ساخته شده و يا براي کشيدن ماشينها و ديگر آلات کشاورزي به کار مي‌رود.
2 ـ کليه وارد کنندگان وسائل نقليه موتوري کشاورزي مکلفند بر طبق مقررات اين آئين‌نامه به ادارات راهنمائي و رانندگي شهرباني کشور مراجعه و وسائل نقليه موتوري کشاورزي خود را شماره‌گذاري نمايند و کارت مربوطه را دريافت دارند.
3ـ دارندگان وسائط نقليه موتوري کشاورزي موظفند در مدت يکسال از تاريخ تصويب اين آئين‌نامه در شماره‌گذاري وسيله خود بر طبق مفاد ماده2 اقدام نمايند پس از پايان مدت مذکور کسانيکه وسيله نقليه کشاورزي خود را شماره‌گذاري نکرده باشند تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت.
4 ـ هر وسيله تقليه فقط براي يکبار شماره‌گذاري مي‌شود و احتياج به‌تعويض و تجديد شماره‌گذاري نخواهد داشت.
5 ـ ساير مقررات آئين‌نامه هاي مربوطه به عبور و مرور وسائط نقليه موتوري که مخالف با مواد فوق نباشد شامل وسائل نقليه موتوري کشاورزي نيز خواهند بود.
6 ـ در موارديکه مالک وسيله نقليه موتوري کشاورزي محل اقامت خود را تغيير دهد و يا به علت معامله و يا هر علت ديگري نغيير محل پيدا کند مالک يا مالک جديد موظف خواهد بود که در مدت ده روز مرکز شماره‌گذاري را کتباٌ مطلع سازد در هرحال انتقال مالکيت باعث بطلان کارت وسيله نقليه خواهد بود.
7 ـ در صورتيکه وسائل نقليه مذکور در اين آئين‌نامه متعلق به چند نفر باشد هريک از شرکاء به تنهائي مکلف به رعايت مقررات اين آئين‌نامه خواهد بود.
8 ـ متخلفين از مقررات اين آئين‌نامه به جزاي نقدي تا دويست ريال يا به دو تا ده روز حبس تکديري و يا بهر دو مجازات محکوم خواهند شد.


روابــــط صریـــــــــح