عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5880
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1344/2/11
  • تعداد مواد:6
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/10/17
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/10/2

قانون واگذاري وظائف اداره نظام وظيفه به وزارت كشورروابــــط صریـــــــــح