عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5866
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1344/1/23
  • تعداد مواد:4
  • دستگاه مجری:[وزارت جنگ]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي - کميسيون هاي بودجه و نظام در تاریخ 1343/8/30
مصوبه‌‌ مجلس سنا ـ كميسيون هاي دارائي و جنگ در تاریخ 1343/9/26

اصلاح مواد 32 و 33 و 34 و 37 آيين‌نامه فوق‌العاده و هزينه سفر و ساير مزاياي افسران و كارمندان نيروهاي مسلح‌شاهنشاهي و ژاندارمري

‌مواد 32 و 33 و 34 و 37 آيين‌نامه فوق‌العاده و هزينه سفر و ساير مزاياي افسران و كارمندان نيروهاي مسلح شاهنشاهي و ژاندارمري مصوب 4 و1339/3/5كميسيونهاي بودجه و نظام مجلس شوراي ملي و مصوب 1339/9/14 كميسيونهاي مربوط مجلس سنا به شرح زير اصلاح مي‌گردد: