عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره شماره 13 هفته دادگستري صفحه 192 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1343/2/13

مطالبه هزينه دادرسي از دولت، مطالبه عشريه اجرا از دولت


روابط زیرمجموعه