عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره شماره 24 هفته دادگستري صفحه 367 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1343/9/9

پژوهشخواهي نسبت به حكمي كه بر حسب قانون قطعي است


روابط زیرمجموعه