عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره شماره 31 هفته دادگستري صفحه 104 و 105 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1343/12/16

تكليف موعد پژوهشخواهي در صورت از ميان رفتن پرونده بدوي