عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/8/5

‌تصميم قانوني دائر به انتخاب دو نفر جهت عضويت هيأت عالي نظارت شركت ملي نفت

«مصوب 1343/8/5»
‌مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه شنبه پنجم آبان ماه يك هزار و سيصد و چهل و سه به استناد ماده 20 اساسنامه شركت ملي نفت كه طبق قانون‌مصوب هفتم تير ماه 1343 در آن تجديد نظر شده آقايان مهندس فضل‌الله جلالي نوري و اميرحسين فولادوند را به عضويت هيأت عالي نظارت شركت ‌ملي نفت انتخاب نموده است.


روابــــط صریـــــــــح