عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:3
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/3/10
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/3/4

‌قانون مربوط به پرداخت حق‌الكشف از محل سي ميليون ريال اعتبار رديف 88 بودجه سال 1340 كل كشور

«مصوب 1343/3/10» ‌عمل دولت در مورد تصويبنامه مربوط به پرداخت حق‌الكشف از محل سي ميليون ريال اعتبار رديف 88 بودجه سال1340به شرح زيرتأييد مي‌شود.