عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5618
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/3/12
مصوبه‌‌ وزير مشاور

-

هيئت وزيران در جلسه 23/2/43 بنا به پيشنهاد شماره 537/7/6/2/43 وزارت دادگستري ماده دوم و تبصره ماده نهم تصويب نامه مورخ 20 /2/36 راجع به اساسنامه بنگاه حمايت زندانيان را به شرح ذيل اصلاح و تصويب نمودند‌.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه