عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5881
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1344/2/12
  • تعداد مواد:5
  • دستگاه مجری:[وزارت دارائي]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/10/14
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/10/22

قانون انحلال ضرابخانه شاهنشاهي و واگذاري وظائف آن به بانك مركزي ايران و اجازه واگذاري خانه‌هاي سازماني‌ضرابخانه به كارمندان واجد شرايط