عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5752
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/08/21
  • تعداد مواد:5
  • دستگاه مجری:[سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ وزير مشاور

تصوبينامه

هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/7/43 بنا به پيشنهاد شماره 1083/د ب مورخ 6/7/43 سازمان برنامه در اجراي مدلول ماده 24 قانون برنامه عمراني سوم کشور و به منظور تهيه و تنظيم برنامه‌هاي اجرائي دولت و بررسي و تهيه اجراء برنامه‌ها و طرحهاي وزارتخانه‌ها و مراقبت در پيشرفت برنامه‌هاي مصوب و ارسال گزارشهاي مربوط به ‌سازمان برنامه مقررات زير را تصويب نمودند‌.


روابــــط صریـــــــــح