عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5712
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/7/4
  • تعداد مواد:3
  • دستگاه مجری:[وزارت كشاورزي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/2/24
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1343/3/27

قانون مربوط به صدور اجازه تهيه ذغال و هيزم بدون رعايت مقررات بند 1 تبصره ماده چهار قانون جنگلها و مراتع كشورروابــــط صریـــــــــح