عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره شماره 14 هفته دادگستري صفحه 212 و 213 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1343/3/27

مطالبه اسناد و مدارك از بانكها


روابط زیرمجموعه