عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره شماره 23 هفته دادگستري صفحه 353 و 354 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1343/10/5

انكار و ترديد نسبت به سند منتسب به مورث، جريمه ترديد نسبت به سند منتسب به مورث


روابط زیرمجموعه